Giới thiệu

Sơ đồ Tổ chức

Sơ đồ tổ chức của ANC

ANC lãnh đạo toàn bộ các bộ phận bằng cách trao quyền cho các vị trí quản lý chức năng đã được chỉ định, phù hợp với Sứ mệnh kinh doanh và phát triển lâu dài của công ty.

Organization Chart